Sosyal Etki

Proje bileşenlerini çevreleyen nüfusun sosyal, kültürel ve ekonomik koşullarını değerlendirmek,  projenin inşaat ve işletme aşamalarını değerlendirmek, projenin ömrü boyunca uygulanacak yönetim ve izleme tedbirlerini geliştirmek amacıyla Sosyal Etki Değerlendirme çalışmaları yapılmış ve ÇED Raporunda sunulmuştur.

Çalışma Metodolojisi

  •  Ön Çalışma (literatür taraması, ikincil verilerin analiz edilmesi, ön saha ziyareti) : Konut/arazi istimlaki ve/veya yeniden yerleşim uygulaması yapılması muhtemel yerleşim yerlerinde muhtarlarla derinlemesine görüşmeler, anahtar paydaşlar olan ilgili yerel kurum ve kuruluşlarla mülakatlar gerçekleştirilmiştir.
  •  Birincil verilerin toplanması / Saha çalışması (Anket çalışması, odak grup toplantıları ve derinlemesine mülakatlar): Odak grup görüşme yönergeleri, anket formları, yerel yönetim/kurum/kuruluşlarla derinlemesine görüşme için yarı yapılandırılmış mülakat formları kullanılmıştır. Uzman ekipler tarafından, toplam 31 yerleşimde tabakalı örneklem kullanılarak belirlenen 1300 hane ile anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Muhtarlar, kurum ve kuruluşlar (DSİ Bölge Müdürlüğü, İl ve ilçe tarım müdürlükleri, belediyeler, kaymakamlıklar, dernek ve STK’lar) ile derinlemesine görüşmeler ve hayvancılar/çiftçiler/balıkçılar gibi hassas gruplarla ise odak grup toplantıları yapılmıştır.
  • Nicel ve nitel verilerin analizi
  • Sosyal etkilerin değerlendirilmesi ve raporlama

 

Saha Çalışmasından Fotoğraflar