Jeolojik, Jeoteknik ve Jeofizik Etütler

Proje güzergahı boyunca imal edilecek kanal tabanında ve kanal hattına ait yarmalarda yer alan zemin ve kaya birimlerinin jeolojik – jeoteknik açıdan detaylandırılması, bu kesimde yer alan birimlerin mühendislik özelliklerinin belirlenmesi ve yeraltı suyu seviyesinin tespiti amacıyla temel araştırma sondajı çalışmaları yürütülmüştür.

Planlanan jeolojik – jeoteknik araştırma çalışmaları iki etapta gerçekleştirilmiştir. 1. Etapta gerçekleştirilen çalışmalar; Marmara Denizi, Karadeniz, Küçükçekmece Gölü, Sazlıdere Baraj Gölü ve kanal ekseni kesimlerinde yapılmıştır. 2. Etap’ta gerçekleştirilen çalışmalar ise, şev tasarımına yönelik olarak imal edilecek yarma bölgelerinde gerçekleştirilmiştir.

340 lokasyonda toplam 17.100 metre sondaj yapılmıştır.

Zemin ve kaya birimlerinin yerinde mukavemet özelliklerinin belirlenmesi amacıyla, standart penetrasyon (SPT) deneyi, pressiyometre deneyi, kanatlı kesici (vane) deneyi, basınçlı su testi (BST), permeabilite deneyleri yapılmıştır. Yeraltı su seviyesi tespiti için piezometre kuyuları ve geçirimliliğin belirlenebilmesi için pompaj kuyuları imalatı gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, Kanal hattı boyunca yapılan sondaj ve yerinde deneylere ilave olarak, jeolojik modelin teyidi ve birimlere ait jeofiziksel parametrelerin belirlenmesi amacıyla 248 adet jeofizik etüt de gerçekleştirilmiştir. Hat boyunca 121 adet düşey elektrik sondajı, 49 profilde çoklu elektrotlu rezistivite tomografi çalışması ve 78 profilde sismik kırılma ölçümü yapılmıştır.

Kanal İstanbul güzergah boyunca zemin karakteristikleri belirlenmiştir.

• Tüm kanal boyunca statik ve deprem durumunda şev stabilitesi analizleri yapılarak gerekli şev oranları belirlenmiştir.

• Kazı malzemesinin dolguda kullanılabilirliği incelenmiş ve kanal güzergahı boyunca gruplandırılmıştır.

• Kazıdan çıkan malzemenin %80 ’inin dolguda kullanılabileceği tespit edilmiştir.

 

Kanal İstanbul Projesi çerçevesinde zemin ve kaya mekaniğine yönelik laboratuvar deneyleri yapılmıştır. Bu deneylerin başlıcaları:

 •  Özgül ağırlık
 •  Doğal su içeriği
 •  Doğal birim hacim ağırlık
 •  Atterberg limitleri,
 •  Dane boyutu dağılımı
 • Organik madde içeriği tayini
 • Serbest basınç (tek eksenli) dayanımı deneyi
 •  Konsolidasyon deneyi
 •  Üç eksenli basınç deneyi
 •  Şişme deneyleri
 •  Su emme tayini
 •  Gözeneklilik deneyi
 •  Boşluk oranı tayini
 •  Suda ayrışma
 •  Doğal birim hacim ağırlık
 •  Tek eksenli basınç dayanımı
 •  Nokta yükü dayanımı
 •  Üç eksenli basınç deneyi
 •  Elastisite modülü ve poison oranı
 •  XRD deneyleri

 

Temel Araştırma Sondajlarından Örnekler

Marmara Denizi Sondaj Lokasyonları
Marmara Denizi Sondaj Lokasyonları
Küçükçekmece Gölü Sondaj Lokasyonları
Küçükçekmece Gölü Sondaj Lokasyonları

 

Karadeniz Sondaj Lokasyonları
Karadeniz Sondaj Lokasyonları
Sazlıdere Barajı Sondaj Lokasyonları
Sazlıdere Barajı Sondaj Lokasyonları

 

 Hidrojeolojik Amaçlı Sondajlardan Örnekler

Karadeniz Sondaj Lokasyonları
Açılan Pompa Testi Kuyuları
Sazlıdere Barajı Sondaj Lokasyonları
Gözlem Kuyuları

 

Araştırma sondajlarından fotoğraflar.